0e141604172f3508cdb2adf94a9474d1.jpg

Welcome to 'An Urban Archive of District 4, Ho Chi Minh City'. This page introduces you to a small selection of the images contained in this archive. Should you wish to conduct your own exploration of this archive use the navigation links above.

Chào mừng bạn đến với 'Kho lưu trữ không gian đô thị của Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh'. Trang này giới thiệu cho bạn một số hình ảnh được chọn lọc trong kho lưu trữ này. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về kho lưu trữ, hãy nhấp chuột vào liên kết ở trên.

The 'Exhibitons' section contains curated exhibitions exploring the work contained in this archive, under differing topics. The first exhibition is an introduction to the archive, and the work of each member of the research team.

Phần 'Triển lãm' bao gồm các tác phẩm được chọn lọc từ kho lưu trữ và sắp xếp theo các chủ đề khác nhau. Triển lãm đầu tiên là giới thiệu về kho lưu trữ và công việc của từng thành viên trong nhóm nghiên cứu.

A set of tags can be found here to help you start to explore the archive.

This archive is a little different from most archival projects. Central to its function is the role of creative observation. This is an observational process, that occurs after the primary observational and recording process, which is the visit to the hems. So our archive is not so much a documentary of the hems, but one that responds to what we look at in the studio. This is a reflection on what we see and what we have experienced. The images below show the type of work each researcher has been conducting.

Một dãy các thẻ cung cấp các gợi ý để giúp bạn bắt đầu khám phá kho lưu trữ. Kho lưu trữ này hơi khác một chút so với hầu hết các dự án lưu trữ. Chức năng chính của nó là đề cao vai trò của quan sát sáng tạo. Đây là một quá trình quan sát diễn ra sau quá trình quan sát và ghi âm ban đầu thông qua các chuyến viếng thăm những con hẻm ở Quận 4, Tp.HCM. Vì vậy, kho lưu trữ của chúng tôi không hẳn là nơi tập hợp tư liệu về các con hẻm mà là nơi phản chiếu những gì chúng tôi nhìn thấy trong phòng thực nghiệm (studio). Đây là một sự phản ánh về những thứ chúng tôi thấy và những điều chúng tôi đã trải nghiệm. Những hình ảnh dưới đây minh họa cho nhiều loại công việc mà mỗi nhà nghiên cứu đã thực hiện.

190c2a60756839d2bcd52a2abb102a73.jpg

This archive is a collaborative research project between the School of Communication & Design and the RMIT Vietnam Library, with funding through the Research Office, RMIT University Vietnam. The archive is a collection of materials that have been captured and manipulated to document the various events within the Hems [Alleyways] of District 4, Ho Chi Minh City, using video, photography, audio recordings, drawing and mixed reality technology. This archive should be understood as a creative archive. It is an ongoing collection of audio visual material is processed using various digital tools. Alongside this the raw captured data also forms a key component of the archive. Together this forms a factual and creative understanding of these unique spaces.

Kho lưu trữ này là một dự án hợp tác nghiên cứu giữa Khoa Truyền thông và Thiết kế và Thư viện Đại học RMIT Việt Nam, được tài trợ kinh phí thông qua Phòng Quản lý nghiên cứu, Đại học RMIT, Việt Nam. Kho lưu trữ là bộ sưu tập các tài liệu đã được chụp và xử lý để ghi lại các sự kiện khác nhau diễn ra trong Hẻm [ngõ] ở Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh thông qua quay phim, chụp ảnh, ghi âm, vẽ và công nghệ thực tế hỗn hợp. Bộ sưu tập này nên được hiểu là một không gian lưu trữ sáng tạo. Nó là một bộ sưu tập liên tục của tài liệu nghe nhìn được xử lý thông qua các công cụ kỹ thuật số khác nhau. Bên cạnh đó, dữ liệu được thu thập dạng thô cũng tạo thành một thành phần quan trọng của kho lưu trữ. Những yếu tố này cùng nhau tạo nên cách nhìn sáng tạo và thực tế về những không gian độc đáo này.

5329ee4cb31c589ddd223caff6ec5983.jpg 

This archive primarily came about through a research project that focused on the District 4 Hems as an urban environment that offers a specific glimpse into urban living in the 21st Century in Ho Chi Minh City. This urban investigation is considered critical as the city rapidly undergoes redevelopment. These unique urban spaces offer an insight into not just urban living conditions but also an insight into a cultural environment that is resilient and resourceful. The value of this archive is defined through its factual and creative functions. These two functions at as a record of what has been and what can be.

Ban đầu, kho lưu trữ này đến từ một dự án nghiên cứu về các con Hẻm ở Quận 4 như là một không gian đô thị nhằm cung cấp một cách nhìn chi tiết hơn về cuộc sống đô thị ở Tp.HCM trong thế kỷ 21. Sự khảo sát này rất quan trọng bởi vì Thành phố đang phát triển rất nhanh chóng. Những không gian đô thị độc đáo này cung cấp cách nhìn nhận sâu sắc hơn về không chỉ điều kiện sống ở đô thị mà còn có không gian văn hóa đặc sắc và không ngừng biến đổi. Giá trị của kho lưu trữ này nằm ở các chức năng sáng tạo và thực tế. Những chức năng này tạo thành một thước đo phản ánh những gì đã xảy ra và những thứ có thể sắp diễn ra.

4ab6d59b16276d0f9723a34fff60b0f2.jpg

Since September 2016 a group of RMIT University Vietnam researchers and research assistants, have made many visits to a group of Hems in Ward 14, District 4. Their interest, as creative practitioners, was to record different aspects of this group of hems. The material captured included audio, photographic, video and audio based material. The researchers then have used the material for creative outputs that celebrate the uniqueness of the spaces, and hopefully help define these spaces as culturally critical, in the ‘egoless’ city.

Từ tháng 9 năm 2016, một nhóm các nhà nghiên cứu và trợ lý nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam đã nhiều lần thăm quan các con Hẻm ở Phường 14, Quận 4. Mối quan tâm của họ, những người thực hành sáng tạo là ghi lại nhiều khía cạnh khác nhau của các con Hẻm này. Dữ liệu được thu thập bao gồm âm thanh, hình ảnh và phim. Những nhà nghiên cứu sau đó đã sử dụng các dữ liệu này để tạo nên các tác phẩm sáng tạo nhằm đề cao tính độc đáo của những không gian này và hy vọng sẽ giúp định hình chúng có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa, trong một thành phố “cộng đồng”.

c49a809ee7552b180b12d991f013e7ab.jpg

Research team

Andy Stiff

Andy Stiff is a practitioner of digital film and a lecturer at  RMIT in Vietnam, with a particular focus on architecture and urbanism. He has a BA Hons Fine Art and an MSc and has been the research coordinator of the School of Communications and Design at RMIT in Vietnam. His current PhD research is focused on the following question: ‘Intimate of Spaces: An archive of creative observation.’ This is being researched through the unique urban environments of HCMC, including the hems of District 4.

Andy Stiff là một chuyên gia về phim kỹ thuật số và giảng viên tại ĐH RMIT Việt Nam, với mối quan tâm đặc biệt vào kiến trúc và chủ nghĩa đô thị. Ông có bằng Cử nhân Mỹ thuật, Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ và Hệ thống thông tin và là điều phối viên nghiên cứu của Khoa Truyền thông và Thiết kế tại ĐH RMIT Việt Nam. Nghiên cứu tiến sĩ hiện tại của ông tập trung vào câu hỏi sau: ‘Sự liên kết các không gian: Một kho lưu trữ của các quan sát sáng tạo.’ Đề tài này đang được nghiên cứu thông qua không gian đô thị độc đáo của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bao gồm Quận 4.

Desiree Calvo Grunewald

Desiree is a media and communications lecturer at  RMIT in Vietnam with a broad background in communications design. Her graduate studies at the University of Salamanca include Design and Advertising, Audiovisual Communication, European Cultural Studies and International Relations Ministry of Foreign Affairs).

Desiree là giảng viên chuyên ngành truyền thông và quảng bá tại ĐH RMIT Việt Nam với nền tảng chuyên môn về thiết kế truyền thông. Các nghiên cứu sau đại học của cô tại Đại học Salamanca bao gồm Thiết kế và Quảng cáo, Truyền thông Nghe nhìn, Nghiên cứu Văn hóa Châu Âu và Các quan hệ quốc tế (Bộ Ngoại giao).

Thierry Bernard

Thierry is a sound and multimedia designer, and lecturer at RMIT in Vietnam with an expertise in digital sound design and digital media, which he teaches in the bachelor of Design degree. He holds a Master of Fine Art at the Ecole Superieur in Grenoble and a post-master diploma from Le Fresnoy National Studio of Contemporary Arts.

Thierry là một nhà thiết kế âm thanh và đa phương tiện, và là giảng viên tại ĐH RMIT Việt Nam với chuyên môn về thiết kế âm thanh kỹ thuật số và truyền thông kỹ thuật số, là ngành mà ông đang dạy chương trình Thiết kế bậc đại học. Ông có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Trường Ecole Superieur ở Grenoble và bằng cao học tại Viện Quốc gia về Nghệ thuật đương đại Le Fresnoy.

 Loic Bertrand Chichester

Loic is a photographer and film designer, and lecturer at RMIT in Vietnam and teaches in the bachelor of design program, focusing on photography and multimedia. He has a Master of Art and Aesthetics in Photography from the University of Paris 8-St Denis and a Bachelor Degree specialising in American Culture and Cinema at Paris 10-Nanterre University.

Loic là một nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế phim, đồng thời là giảng viên tại ĐH RMIT Việt Nam dạy chương trình cử nhân về thiết kế, tập trung vào nhiếp ảnh và đa phương tiện. Ông có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật và Thẩm mỹ trong Nhiếp ảnh của Đại học Paris 8 St Denis và bằng Cử nhân chuyên về Văn hóa và Điện ảnh Mỹ tại Đại học Paris 10 Nanterre.

 Ondris Pui Hsiao Hui

Ondris  is a multimedia designer and lecturer at RMIT in Vietnam and teaches in the bachelor of design program, focusing on multimedia and mixed reality, where he also leads the Mixed Reality Laboratory . He has a Master of Multimedia from the University of Sydney and Bachelor of Graphic Design, Charles Sturt University.

Ondris là nhà thiết kế và giảng viên đa phương tiện tại ĐH RMIT Việt Nam và dạy chương trình cử nhân về thiết kế, tập trung vào đa phương tiện và thực tế hỗn hợp, nơi ông cũng là lãnh đạo Phòng thí nghiệm thực tế hỗn hợp. Ông có bằng Thạc sĩ Đa phương tiện của Đại học Sydney và Cử nhân Thiết kế Đồ họa, Đại học Charles Sturt.

Tran Thi Thao Nguyen

Nguyen is a multimedia designer and research assistant at RMIT in Vietnam. She is specialized in archive and project administration. She has a Bachelor of Design (Digital Media)

Nguyên là một nhà thiết kế đa phương tiện và trợ lý nghiên cứu tại ĐH RMIT tại Việt Nam. Cô chuyên về lưu trữ và quản lý dự án. Cô có bằng Cử nhân Thiết kế (Digital Media)

Truong Thanh Hung

Hung is a multimedia designer and research assistant at RMIT in Vietnam. He is specialized in AR/VR research. He has a Bachelor of Design (Digital Media)

Hưng là một nhà thiết kế đa phương tiện và trợ lý nghiên cứu tại ĐH RMIT Việt Nam. Ông chuyên nghiên cứu AR / VR. Ông có bằng Cử nhân Thiết kế (Digital Media)

 

Library team

Clare O’Dwyer

Clare is the Head of Library & Student Academic Success Services at RMIT University Vietnam.  Clare is also a RMIT Business Alumni. Prior to joining RMIT University Vietnam, Clare was the National Librarian at the Fair Work Commission based in Melbourne.  This role managed the employment law court library, records and the Richard Kirby Archive.  This provided an opportunity to combine her law librarianship skills with her Masters degree in Arts Management.

Clare has had  a variety of roles in her career that have included being the Business and Law Faculty Librarian at Deakin University, a Business Analyst for BHP Petroleum, a Business Analyst for Ernst & Young, a Law Librarian in both Victorian and Federal courts and a Business Librarian for the Dairy Industry. Clare strongly believes that Librarians have transforming, enriched and sustainable global careers.

Clare là Trưởng Thư viện Đại học RMIT Việt Nam. Clare cũng là cựu sinh viên RMIT học chuyên ngành kinh doanh. Trước khi gia nhập Đại học RMIT Việt Nam, Clare là Nhân viên thư viện Quốc gia tại Fair Work Commission tại Melbourne. Vai trò này quản lý thư viện tòa án luật lao động, hồ sơ và lưu trữ Richard Kirby. Vị trí này cung cấp cơ hội để kết hợp các kỹ năng thư viện luật của cô với bằng thạc sĩ về quản lý nghệ thuật.

Clare đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong sự nghiệp của mình như Nhân viên thư viện Khoa Luật và Kinh doanh, tại Đại học Deakin; Chuyên viên phân tích Kinh doanh của BHP Petroleum; Chuyên viên Phân tích Kinh doanh của Ernst & Young, Nhân viên thư viện Luật ở cả tòa án Victoria và Liên bang và Nhân viên thư viện về Kinh doanh cho ngành công nghiệp sữa. Clare tin tưởng mạnh mẽ rằng nghề thư viện đang chuyển đổi, phát triển và bền vững trên toàn thế giới.

Do Van Chau

Chau is the Digital Services Librarian at RMIT Vietnam Library. He has background in Digital library and Information management. He’s leading various library digital projects that assist learning and teaching, research activities at RMIT Vietnam Library such as Vietnamese Contemporary Art Collection, Open Educational Resource Guide, Research Data management.

Châu là Nhân viên thư viện về các Dịch vụ số tại ĐH RMIT Việt Nam. Ông được đào tạo sau đại học về thư viện số và quản lý thông tin. Ông đang quản lý nhiều dự án thư viện số khác nhau nhằm hỗ trợ các hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu tại Thư viện ĐH RMIT Việt Nam như xây dựng Bộ sưu tập số các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nguồn tài nguyên giáo dục mở, Quản lý dữ liệu nghiên cứu.

Nguyen Ngoc Doan Trang

Trang is a liaison librarian at School of Information and Technology. She has had much experience in IT application in library and archive. She’s involved in many digital projects in the Library.

Trang là Nhân viên thư viện liên lạc tại Khoa Công nghệ và Thông tin. Cô có nhiều kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện và lưu trữ. Cô ấy tham gia vào nhiều dự án kỹ thuật số trong Thư viện.